• இரகசியமான பாலியல் பாவங்களை மேற்கொள்ளுவதற்கான ரகசியம் From கெத்சமனே தோட்டம் / டியூக் ஜெயராஜ்

  Gems from Gethsemane On Beating Secret Sin Sexual Temptation - Duke Jeyaraj (English - Hindi -Tamil)

  இரகசியமான பாலியல் பாவங்கள் மற்றும் பிற பாவங்களை மேற்கொள்ளுவதற்கான ரகசியம் From கெத்சமனே தோட்டம் / டியூக் ஜெயராஜ். God bless Rev. Dr. Jeyakumar, Rose of Sharon AG Church, Bangalore for his better-than-my-English-original, Tamil translation of this message which I shared in 2009. God bless our Tamil translation volunteers (a team of three now - Princy, Jesman, etc).

  https://www.facebook.com/duketamizh/videos/674778043271188/?modal=admin_todo_tour (Facebook)

  https://www.youtube.com/watch?v=H_KtbAn23D0 (Youtube)

  We invite you to like our new Tamil Ministry Resources page - www.facebook.com/duketamizh

  and subscribe to our Youtube channel: www.youtube.com/c/visitduke


  View On Facebook

 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com